Visuel kommunikation - et sprog til alle

I lighed med andre specialskoler, benytter Byhaveskolen også Visuel Kommunikation, hvor tegnstøttet dansk hjælper kommunikationen mellem elev og lærer og mellem elev og elev

Tegnstøttet dansk er ikke at forveksle med tegnsprog. Tegnstøttet dansk handler om at bruge sine arme og fagter til at understrege det, man gerne vil sige. Formålet er at hjælpe de elever, som ved skolestart ikke har et talesprog, der er tilstrækkelig udviklet. Tegnene er med til at fremme forståelsen for det sproglige og give eleverne en mulighed for at kommunikere bedre med omgivelserne, indtil talesproget er forståeligt.

Byhaveskolen har arbejdet målrettet med Visuel Kommunikation (VK) i to år. VK-teamet er blevet uddannet af en erfaren konsulent, og det er allerede tydeligt, at indsatsen giver resultater.

De kommende tre skoleår gennemfører Byhaveskolen et særligt projekt, hvor børnene, der går i nulte årgang i år, bliver fulgt for at se, hvor meget bedre sproget udvikler sig ved at bruge tegnstøttet dansk. I forbindelse med forsøget bliver ikke kun lærere og pædagoger uddannet. Forældre, søskende og bedsteforældre kommer også på kursus med psykolog og lærer i tegnstøttet dansk, så eleverne kan kommunikere og blive forstået både på skolen og i familien.

Visuel Kommunikation er baseret på idégrundlaget, at det giver mulighed for SPROG TIL ALLE.

Det er kendt, at tegn rent motorisk er lettere at indlære end talesproget.

Selv få tegn, som man selv vælger, vil give eleven bedre mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for kommunikationen:

  • at kunne tale om personer, der ikke er til stede
  • at kunne tale om oplevelser, der ikke sker her og nu
  • at kunne give udtryk for egne og andres følelser

Vi arbejder ud fra en sikker viden om, at tegn ikke forsinker eller bremser en talesproglig udvikling.

Tværtimod.

Visuel Kommunikation understøtter begrebsudviklingen, og tegnene vil forsvinde i takt med, at eleven udvikler sine evner til at tale.