Byhaveskolens værdiregelsæt og antimobbestrategi

Skolens værdigrundlag bygger på høj faglighed, tryghed og tillid, kreativitet og fællesskab.

Derfor er det skolens opgave at tilrettelægge en undervisning og, i tæt samarbejde med forældre, skabe en skoledag der indeholder;

Faglighed
 Høj faglighed for alle elever.
 At eleverne forbliver motiverede for at lære.
 At eleverne opnår faglig succes.
 Eleverne gøres aktive og ansvarlige i læringssituationer.
 At der er tydelige mål for undervisningen og den enkelte elev.

Tryghed og tillid
 Skolen skal være et trygt miljø gennem samhørighed, tillid og trivsel.
 Traditioner, der er med til at skabe glæde og tryghed.
 At dialog, information og adfærd præges af tillid og respekt.
 At eleverne får gode overgange i deres skoleliv.

Kreativitet og fællesskab/venskab
 Kreativitet i alle fag og omgivelser.
 At eleverne, forældre og medarbejdere oplever én fælles skole.

Handling:
 Vi tager ansvar for vores fælles skole.
 Vi handler aktivt på vores værdigrundlag.
 Vi tager os godt af nye elever, forældre og medarbejdere med faste procedurer.
 Vi har omsorg for hinanden.


 Vi har et tæt og forpligtende forældresamarbejde.
 Vi har en effektiv og struktureret mødekultur, der er præget af
ansvarlighed.
Vi har et velfungerende kompetencecenter/videncenter.

Skolens forventninger til forældrene
I Folkeskolelovens §1 står: “ Skolens opgave er i samarbejde med
forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,
arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs
alsidige og personlige udvikling.

I samarbejde stiller man krav til hinanden i gensidig respekt. Det tættere
samarbejde omkring den enkelte elev eller klasse foregår mellem klassens
lærere og forældrene.

Det er målet, at samarbejdet omkring det enkelte barn mellem forældre og
skole skal fremme barnets udvikling og medføre at alle børn, forældre,
medarbejdere og samarbejdspartnere opnår indflydelse på og føler
medansvar for undervisningen.

Der er nogle forpligtelser, der er fælles for alle hjemmene:
 at se efter hver dag, om der er meddelelser fra skolen.
 at se efter om penalhuset indeholder blyanter, lineal, viskelæder
m.m.
 at sørge for at der er bind om bøgerne.
 at sørge for at skoletasken er pakket, så de bøger, gymnastiktøj,
badetøj osv, der skal bruges i dagens aktiviteter er med.
 at sørge for eleverne møder i skole, til tiden og har madpakke med.
 at sørge for eleverne er klædt på til årstiden.

Normer for elevernes opførsel
 Eleverne skal være med til at holde orden i lokalerne (stole op, feje,
og bære skrald ud ) på skolen og i skolegården.
 Elever må ikke opholde sig i faglokaler, uden at der er en lærer
tilstede.
 Elever, der opholder sig i skolegården uden for frikvartererne, skal
altid have tilsyn af en voksen.

Samværsregler
 Alle børn og voksne skal vise hensyn og respekt for hinanden – både
i sprog og handling.
 Eleverne møder til tiden, veludhvilede, har spist morgenmad og
medbringer skoletaske, pennalhus, idrætstøj, frokost og
drikkevarer.
 Eleven/hjemmet er erstatningspligtige over for skolens materiel og
materialer.

Skoles handlingsplan for god trivsel - mod mobning

Byhaveskolen søger at afspejle den mangfoldighed, der er i vores samfund.
Vi forsøger at skabe en åben og tolerant atmosfære - en rummelig skole
med engagerede børn og voksne. Skolen skal være et sted, hvor alle trives
godt og med hinanden. Skolen skal danne ramme om fællesskaber og være
fri for mobning, og der skal være de bedst mulige fysiske, psykiske og
æstetiske rammer.

Med denne handlingsplan ønsker vi at forpligte alle, voksne og børn, til at
reagere straks på mobning, uansat hvem der er offer, medløber eller den
der mobber.

Definition på mobning
 Mobning er et socialt fænomen, der involverer to eller flere
personer. Mobning er en eller gentagne krænkende handlinger, der
overskrider den enkeltes grænser og indebærer en ubalance i
magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver
mobbet (Dansk Center for Undervisningsmiljø)

Tiltag på skoleniveau
 Forældre og medarbejdere støtter eleverne i at udvikle sociale
kompetencer og ansvarlighed.
 Forældre og medarbejdere har sammen et ansvar for elevernes
trivsel.
 Der afholdes årlige trivselsdage, eller dage med temaer der har sit
afsæt heri, på skolen.
 Elevrådet inddrages aktivt.

Tiltag på klasseniveau
 Teamet omkring en klasse skal sammen med forældrene være med
til at udvikle elevernes sociale kompetencer og ansvarlighed.
 Teamet omkring en klasse skal være med til at skabe rammer, så
eleverne trives.
 Klassen udarbejder årligt sociale spilleregler for klassen for trivsel
og mod mobning.
 Alle i og omkring klassen har pligt til at tage problemer op ad hoc.
 Årlige skole/hjem samtaler, hvor der blandt andet tales om elevens
trivsel.

Hvis en elev mobbes
 Teamet omkring klassen underrettes og tager sig af eleven.
 Teamet er ansvarlig for at hjælpe eleven i samarbejde med klassen.
 Elevens forældre underrettes hurtigst muligt.
 Elevens forældre inddrages i de tiltag, teamet og klassen foretager
for at støtte eleven.
 Efter behov inddrages ledelsen, skolepsykolog, sundhedsplejerske
og/eller andre relevante parter.
 Teamet omkring klassen er ansvarlige for løbende evaluering, indtil
eleven igen trives i klassen.
 Klassens forældre orienteres, hvis teamet vurderer, at det er
gavnligt for elevens og klassens trivsel

Hvis en elev mobber
 Teamet omkring klassen underrettes og tager en samtale med
eleven.
 Elevens forældre underrettes hurtigst muligt.
 Elevens forældre inddrages i de tiltag, teamet foretager.
 Efter behov inddrages ledelsen, skolepsykolog, sundhedsplejerske
og/eller andre relevante parter.
 Teamet omkring klassen er ansvarlige for løbende evaluering.
 Klassens forældre orienteres, hvis teamet vurderer, at det er
gavnligt for elevens og klassens trivsel.
 Hvis problemerne ikke løser sig, kan det blive aktuelt med er andet
undervisningstilbud.

Hvis en elev bliver mobbet af en voksen
 Hvis en voksen får kendskab til, at en anden voksen mobber en
elev, gives den viden videre til skolens ledelse.
 Ledelsen er ansvarlig for at orientere elevens forældre og for at tale
med eleven.
 Eleven kan fortælle sine forældre om mobningen, hvorefter
forældrene kontakter skolens ledelse.
 Eleven kan fortælle om mobningen til en lærer, som eleven stoler
på, eller til skolens ledelse.
 Efter behov kan andre relevante parter inddrages.
 Skolens ledelse kontakter den voksne og løser problemet, og
vurderer om der bør ske ansættelsesretslige tiltag.

Man har ret til hjælp, hvis man bliver mobbet
 Det betyder;
- læreren skal tage det alvorligt, hvis en elev siger, at han/hun
bliver mobbet.
- At vi fortæller det til læreren, hvis nogen bliver mobbet.
 Man skal tale pænt til hinanden.

Det betyder;
- at vi ikke må sige noget grimt/drillende om hinandens
udseende.
- at vi ikke må hviske om hinanden.
- at vi ikke må kalde hinanden for øgenavne.
- at vi ikke må sige ting, der gør andre kede af det.
 Man skal behandle hinanden ordentligt.

Det betyder;
- at vi passer på hinanden.
- at vi passer på hinandens ting.
- at vi ikke må true hinanden.
- at vi ikke må slå, sparke eller gøre noget som gør ondt på
andre.
- at vi ikke må ignorere eller udelukke hinanden.
 Man må kun drille for sjov og skal holde op, når nogen siger stop.
Det betyder;
- at vi skal høre godt efter, hvad de andre siger, og måden det
bliver sagt på.
- at vi siger undskyld, hvis vi kommer til at drille, uden at de
andre vil have det.

November 2015