Fokus på hver enkelt elev

KIM-gruppen er et tværfagligt forum, som forener ekspertiserne for at sikre de bedste rammer for børnenes og de unges udvikling

KIM-gruppen er navnet på den tværfaglige gruppe af medarbejdere og ledelse på Byhaveskolen, som ind imellem også trækker eksterne eksperter ind, for at sikre en hurtig og effektiv støtte til de, der har behov for det.

Deltagerne i KIM-gruppen bliver kaldt sammen, når der er grund til en særlig indsats overfor et eller flere børn. Hvis fx et barn i 2. klasse stadig ikke kan koble bogstaver og lyde til trods for alle de tiltag, lærerteamet har erfaring for virker, så bliver den tværfaglige gruppe bedt om at give deres bud på en løsning. Her kan fysioterapeuten eller psykologen måske have en viden om, hvad der fysiologisk eller mentalt blokerer for indlæringen, og derefter kan deltagerne i fællesskab lægge en plan for en særlig indsats.

Det kan også være, at en elev gør så store fremskridt i et eller flere fag, at han eller hun ikke bliver stimuleret nok i de eksisterende grupper. Her kan KIM-gruppen beslutte, at vedkommende bør sluses ud i en anden skole i området i de pågældende fag, og ledelsen må derfor søge at skabe de nødvendige løsninger.

Personalet orienterer altid forældre eller plejeforældre, inden deres barn bliver taget op i KIM-gruppen. De pårørende viser heldigvis forståelse, da pointen jo er, at alle børn skal have mulighed for hurtig og kvalificeret indsats og støtte.

KIM-gruppen har bl.a. til formål at arbejde med den nationale målsætning om tilpasning til øget inklusion. Dette gælder både internt og eksternt. Det betyder, at vi tilstræber, at så mange elever som muligt går i de aldersopdelte teams på skolen, medmindre eleven profiterer mest ved at gå i en funktionsklasse. Det betyder endvidere, at der altid er fokus på, om en elev er rigtigt placeret på Byhaveskolen og ikke lige så godt eller bedre kunne være i almenskolens tilbud.

Hensigten med KIM-gruppen er at supervisere det pædagogiske personale løbende vedrørende elevernes kognitive, motoriske og emotionelle problematikker. Det handler om proaktivt at sikre en bedste indsats og fokusere profylaktisk – altså forebyggende – i så tidlig en fase som muligt, da det altid er bedre og billigere at løse udfordringerne, før det bliver store.

KIM-gruppen er etableret for at hjælpe med til at opfylde ønsket om at ”udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan”.